Commissie van Beroep

Een lid dat uit het lidmaatschap wordt ontzet, heeft de mogelijkheid beroep in te stellen tegen deze beslissing bij de Commissie van Beroep.

Een lid wiens lidmaatschap door de vereniging is opgezegd op een van de volgende gronden:

  • een lid komt zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na;
  • van de vereniging kan in redelijkheid niet gevergd worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • een lid wordt uit het lidmaatschap ontzet;

heeft de mogelijkheid beroep in te stellen tegen deze beslissing bij de Commissie van Beroep. De mogelijkheid tot het instellen van beroep geldt eveneens voor besluiten van het bestuur van de vereniging voor zover krachtens deze besluiten een disciplinaire straf wordt opgelegd aan een lid, zoals een waarschuwing, berisping, uitsluiting van wedstrijden en schorsing. Zie voorts artikel 10.4 van de Statuten en artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement.

Vragen? Neem contact op met het secretariaat.