Privacyverklaring

Alvorens gebruik te maken van onze website www.debatouwe.nl raden wij je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen dan vermelden wij dit op de website.

Golfvereniging De Batouwe (hierna te noemen “de vereniging”, “wij”, “ons” of “onze”) doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze website www.debatouwe.nl (hierna te noemen “de website”) raden wij je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen dan vermelden wij dit op de website.

De vereniging verwerkt je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. De persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, gebruiken wij binnen de vereniging. Wij kunnen deze informatie gebruiken voor statistische doeleinden. De vereniging houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal je gegevens nimmer ongevraagd ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van gegevensverstrekking volgens de geldende procedures van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (“NGF”).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ieder kandidaat-lid behoort een compleet ingevuld aanvraagformulier, inhoudende onder andere volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres, toe te zenden aan het Secretariaat van de vereniging. De vereniging registreert vervolgens de middels het aanvraagformulier ontvangen persoonsgegevens in de systemen van de vereniging, welke gegevens deels zichtbaar zijn op de pagina “Mijn profiel” op het besloten deel van de website. Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen en vervolgens gebruiken ten behoeve van activiteiten van de vereniging en voor de communicatie vanuit de vereniging richting haar leden. Door de website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van je verzameld middels cookies. De cookies kunnen je locatie bepalen, je IP-adres, internetbrowser en apparaattype inzien en analyses maken van je activiteiten op de website. Voor meer informatie verwijzen we je naar de paragraaf Cookies. Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt op de Website dan wel in correspondentie of telefonisch contact, worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

De vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

· afsluiten van het lidmaatschap van de vereniging en aanmelding bij de NGF;

· inschrijven voor evenementen via de website;

· registreren van deelname aan en behaalde resultaten tijdens evenementen;

· verzenden per e-mail van de jaarfactuur;

· corresponderen per e-mail over op dat moment relevante informatie omtrent activiteiten van de vereniging;

· verzenden van nieuwsbrieven;

· bellen indien nodig binnen het kader van de vereniging;

· klachtafhandeling of beantwoorden van vragen, uitvoeren van audits en voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden buiten de vereniging uitsluitend gedeeld met de NGF voor de noodzakelijke vastlegging van jouw gegevens als lid van de vereniging (zie www.ngf.nl).

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan andere derden ter beschikking stellen voor wat voor doeleinden dan ook. Indien wij gegevens aan andere derden verstrekken, dan doen wij dit alleen na een daarvoor met jou op jouw verzoek uitdrukkelijk voor dat doel overeengekomen afspraak of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

De vereniging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.

Cookies

De vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Ieder lid van de Vereniging heeft op de Website een eigen pagina “Mijn profiel”. Deze pagina is te vinden in het uitsluitend voor leden van de vereniging middels password beschermde besloten deel van de website. Ieder lid van de vereniging wordt geacht de informatie aanwezig in het besloten deel van de website als strikt vertrouwelijk te behandelen. Ieder lid heeft de plicht om de persoonsgegevens op zijn eigen pagina “Mijn profiel” wanneer nodig aan te passen.

Lukt dit niet of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking dan wel een uitdrukkelijke wens tot verwijdering van de persoonsgegevens, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar het secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De vereniging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.