Kascommissie

De kascommissie heeft als taak controle uit te oefenen op het financiële beheer van de penningmeester. 

De kascommissie

De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van minimaal twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Verkiezing, vervanging en aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement (art. 14.4 Statuten, art. 10 Huishoudelijk Reglement).

De commissie heeft als taak controle uit te oefenen op het financiële beheer van de penningmeester. Zij heeft recht op inzage van alle bescheiden en boeken die op het geldelijk beheer betrekking hebben. De commissie kan het bestuur voorstellen doen, die zij in het belang acht voor het geldelijk beheer van de Vereniging. Zij is verplicht een maand voor de Algemene Vergadering (AV) over te gaan tot verificatie van de financiële administratie van de penningmeester over het afgelopen jaar. Zij tekent de bescheiden voor ‘gezien’ en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de AV.

Vragen? Neem contact op met Koos de Bree of Gerard de Roij.

Koos de Bree

Gerard de Roij