Klachtencommissie

Klachten over onjuist of hinderlijk optreden van clubleden op de baan of in het clubhuis en op andere banen, ook buiten wedstrijden, met name ten aanzien van etiquette of gedrag, dienen zo mogelijk rechtstreeks aan de betrokkene ter kennis worden gebracht.

Is dit niet mogelijk of vruchteloos, dan kunnen klachten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.

Afhandeling door het bestuur

Het bestuur zal de klager binnen veertien dagen uitnodigen voor een vertrouwelijk gesprek met een lid van het bestuur, desgewenst samen met een vertrouwenspersoon, acceptabel voor het bestuur. Doel van dit gesprek is om de mogelijkheden van een informele afhandeling van de klacht te onderzoeken, om daarmee te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden, al dan niet in een of meerdere vervolggesprekken samen met de persoon die onderwerp is van de klacht.

Indien dit informele traject niet leidt tot een voor de klager gewenste uitkomst, heeft de klager de keuze om of de klacht in te trekken, of het bestuur te verzoeken de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie.

Inschakeling Klachtencommissie

Inschakeling van de Klachtencommissie impliceert dat de klacht in een formele procedure wordt behandeld conform het Reglement van de Klachtencommissie. Na ontvangst van het advies van de Klachtencommissie spreekt het bestuur een oordeel uit en brengt dit ter kennis van de klager en van de beklaagde, waarmee de formele procedure is beëindigd.

Mogelijke sancties

Het bestuur kan in eerste instantie bij wijze van sanctie een schriftelijke waarschuwing geven, naar keuze van het bestuur te publiceren op het besloten deel van de website van de Vereniging. Het bestuur is al dan niet in een vervolgfase conform de artikelen 9 en 10 van de statuten bij wijze van een zwaardere sanctie gerechtigd om het lidmaatschap van de beklaagde te schorsen respectievelijk te beëindigen.